Uvjeti garancije

Garancijski list valja za kupljene proizvode na osnovu priloženog računa. Datum izdavanja računa drži kao datum kupnje. Garanciju se pribavi sa računom ili kopijom računa i potvrđenom garancijom. Garancija vrijedi najmanje jednu godinu za sve proizvode. Kod proizvoda koji imaju dulje garancijsko vrijeme, garancija je posebno označeno. Garancija ne valja za potrošni materijal!

Pribavljanje garancije se vrši na sjedištu ovlaštenog servisa koji je naveden na garanciji.

Sve tvorničke kvare i nedostatke koje bi nastale za vrijeme garancije će se ukloniti besplatno.

Garancija prestaje:

  • kod kvara nastalih zbog nepravilne upotrebe, nemarnog postupanja, mehaničkih oštećenja i kvar u slučaju više sile (naponskog udara, groma ... )
  • ako je u proizvod intervenirala neovlaštena osoba ili ako se utvrdi da je netko intervenirao u proizvod bez naše pisne dozvole
  • kod promjena na aparatu
  • kod nestručnog dodavanja strukturnih sklopova, samovoljnog ožičenja elemenata kao što su prekidači, konektori, potenciometri i slično.
  • kod upotrebe drugih elemenata koji izvorno ne pripadaju izvornome aparatu
  • kod priključka na pogrešan napon ili vrstu struje
  • kod pogrešnog upravljanja ili kod oštećenja zbog nemarnog postupanja
  • kod defekta koji su uzrokovani premostim osiguračima ili upotrebom pogrešnih osigurača.